หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 อ41/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่38/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่36/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่35/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่34/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่33/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 31/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมขน ครั้้งที่ 30/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 29/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 27/2564  
   
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 26/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 24/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่ 25/2564  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564  
   
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564  
   
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  
   
ใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
   
ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงละเบียนโครงการเราชนะ  
   
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สนง.ป.ป.ส.  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
   
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563  
   
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563  
   
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564  
   
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าเจ้าสนุก  
   
ประกาศเจตนารมณ์  
   
สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องราวร้องทุกข์  
   
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2561  
   
การมอบอำนาจของนายก อบต.ท่าเจ้าสนุกให้ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก ปฏิบัติราชการแทน  
   
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
   
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560  
   
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง การมอบอำนาจของนายกฯ  
   
การมอบอำนาจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน