หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่6/2566  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่4/2566  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่42/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่38/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่39/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่34/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่33/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่31/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่32/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่29/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่30/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่28/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่26/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่25/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่24/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่23/2565  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่21/2565  
   
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
   
การประเมินผลผลสัมฤทะิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
   
การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามชมรมศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูง  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่19/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่18/2565  
   
38 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่17/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่16/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่15/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่14/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่13/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่12/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่11/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่10/2565  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 บทความ อ.6/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่9/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่7/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่6/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่5/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่4/2565  
   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540  
   
แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแ่กจำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่3/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่2/2565  
   
ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 อ. ๕๖/๒๕๖๔  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่1/2565  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่50/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่49/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่48/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่47/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่46/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่44/2564  
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้วที่42/2564  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย