หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ของผู้บริหาร  
   
ข้อบัญญัติองค์กาารบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก พ.ศ.2548 (3)  
   
ข้อบัญญัติองค์กาารบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก พ.ศ.2548 (1)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 (2)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 (1)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 (4)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 (2)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 (1)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 (2)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 (1)  
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550  
   
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2547  
   
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2547 (2)  
   
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)  
   
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
   
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)  
   
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (2)  
   
การแจ้งถมดิน (4)  
   
การแจ้งถมดิน (2)  
   
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)  
   
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
การแจ้งขุดดิน (4)  
   
การแจ้งขุดดิน (2)  
   
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (3)  
   
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (3)  
   
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)  
   
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
   
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (2)  
   
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
   
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (2)  
   
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (2)  
   
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
   
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (2)  
   
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)  
   
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (2)  
   
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)  
   
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย