หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  
   
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2564  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2564  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2562  
   
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ประจำปี งปม.พ.ศ.2561  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2562  
   
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2560  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2560  
   
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย