หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

 

q       วิสัยทัศน์

                            “ เป็นตำบล ที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก  เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาด  คุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีความสงบสุข  บำรุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟื่องฟู เมืองน่าอยู่ ตำบลท่าเจ้าสนุก ” 

                        q    พันธกิจ

                                    1. จัดให้มีการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ที่ดี

                                    2.  จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                    3.  จัดให้มีการพัฒนาวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน              

                                    4.  จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

                                    5.  จัดให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา ตามความต้องการของประชาชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

                                    6.  จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา                                    และส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                    7.  จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน

                                    8.  จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

                                    9.  จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

        q    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                  1.  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                  2.  ประชาชนให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น

                  3.  ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.       ประชาชน  ตระหนัก ให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  5.  ประชาชนมีความรู้ และไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่น

                       พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่

6.       ประชาชน ออกมาเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ อย่างน้อยคนละ  1  ชนิด เป็นประจำ

7.       เกษตรกร มีรายได้พอเพียง และยั่งยืน

 

 

8.       มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง

9.       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก มีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

         

q       ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                          

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด  7  ด้าน   ดังต่อไปนี้

1.       ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.       ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.       ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและการท่องเที่ยว

4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

5.       ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.       ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

7.       ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง

 

q       แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1    แนวทางจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

1.2    แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

1.3    แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย

1.4    แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

1.5    แนวทางการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต       มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

2.1    แนวทางสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง                     และเป็นธรรม

2.2    แนวทางให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย

2.3    แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4    แนวทางการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินทค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.5    แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.6    แนวทางการจัดให้มีการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย   ด้านอาชีพ  เป็นต้น

2.7    แนวทางการจัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.8    แนวทางการจัดให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.9    แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.       ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว

                                               มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

3.1    แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

3.2    แนวทางส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  กิจกรมการศึกษาการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น

3.3    แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4    แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

3.5    แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 

3.6    แนวทางจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

3.7    แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

4.       ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

4.1    แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 

4.2    แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร

4.3    แนวทางให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

4.4    แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตำบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

                                    5.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน

                                            5.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ 

        5.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ         ของชุมชน

        5.3  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย

        5.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ำ 

        5.5  แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

        6.1  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  โดยการร่วมทำ  ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผล

        6.2  แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส

        6.3  แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

        6.4  แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อย่างเพียงพอ

7.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง   

        7.1  แนวทางบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า 

        7.2  แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ซึ่งจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น   สามารถนำมาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

        7.3  จัดหาแหล่งเงินทุน  หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เช่น  พัฒนาสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ฯลฯ