หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
     
 
     
 
 
 
 

คำแถลงนโยบาย

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

เรียน    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร  ส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผลการเลือกตั้งโดย กระผมนายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลท่าเจ้าสนุก ลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นั้น
            ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
           เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกได้บรรลุถึงภารกิจ และพันธสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชน และจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ภายใต้คติการทำงานที่ว่า การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม  และตรวจสอบได้  ทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละและรับผิดชอบ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อประสานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
           บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก โดยครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันขอบเขตของงานบริหารท้องถิ่น  ได้ขยายตัวกว้างขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกมิติ     การบริหารงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลท่าเจ้าสนุก จำต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยี ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอทำเรื่องนโยบายเสนอท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกให้ได้รับทราบในแต่ละด้าน ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน

          1. พัฒนาระบบน้ำประปาให้สะอาด และเพียงพอแก่ความต้องการของประชาขน

          2. จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

          3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล

          4. ปรับปรุงระบบถนน และท่อระบายน้ำ พัฒนาสองข้างทางถนนให้สะอาด สวยงาม ทั้งสองฝั่ง

          5. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ให้แสงสว่าง ทั่วทั้งพื้นที่

          6. พัฒนาระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุม เสียงดังชัดเจน ทั่วทั้งพื้นที่

          7. พัฒนาการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ

          8. จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจภายในตำบล

           ในส่วนของนโยบายหลักที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ได้แก่

          1.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                   เป้าหมาย คือ จัดหา เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ดังนี้

                   1.1 จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                             1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

                   1.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ  และการคัดแยกขยะมูลฝอย

                   1.4 สร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

                   1.5 ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ        สิ่งแวดล้อม  

           2.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   เป้าหมายคือพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และวิถีชีวิตชุมชน ได้แก่

                   2.1 จัดให้มีโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและ        เป็นธรรม

                   2.2 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย

                   2.3 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   2.4 ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.5 จัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   2.6 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน

                   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                   2.8 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ แก่ประชาชน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านอาชีพ เป็นต้น

                  

 

           3. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและการท่องเที่ยว                          เป้าหมาย คือ  ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่

                   3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

                   3.2 ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษา การเรียนรู้สำหรับเยาวชน        และประชาชนในท้องถิ่น

                   3.3 อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   3.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

                   3.5 สนับสนุนการกีฬาทุกประเภทของเยาวชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง       ความสำคัญของการออกกำลังกาย

                   3.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับออกกำลังกายอย่างเพียงพอ

                   3.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

           4. นโยบายด้านการเกษตร  

                   เป้าหมาย คือ พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน ได้แก่

                   4.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

                   4.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร

                   4.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

                   4.4 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตำบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

           5. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 

                   เป้าหมายคือ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ได้แก่

                   5.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ

                   5.2 พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

                   5.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย

                   5.4 พัฒนาปรับปรุง สะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ำ

                   5.5 จัดทำ ปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

           6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

                   เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และบริหารงานโดยให้ประชาชน ข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่

                   6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมทำ ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

                   6.2 สร้างระบบการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

                   6.3 พัฒนาบุคลากร / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

                   6.4 จัดหา ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ

           7.  นโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง  

                   เป้าหมาย คือ พัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

                   7.1 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า

                   7.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น สามารถนำมาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

                   7.3 จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณทุกหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

              ท่านประธานสภาที่เคารพ  นโยบายด้านการบริหารที่ได้แถลงไว้กับสภาแห่งนี้ เป็นไปตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยยึดหลักธรรมาธิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มชุมชนต่างๆ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความ สำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น และผลประโยชน์ สมกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

           กระผม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านว่า กระผมจะมุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบายที่แถลงไว้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมเข้ามาบริหารท้องถิ่นในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ในฐานะตัวแทนของประชาชนในตำบลท่าเจ้าสนุกทุกๆ คน กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยความสัตย์จริง ขอขอบคุณครับ


 

                                                        จิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ

                                                    ( นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ )

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก