หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
     
 
 
 
 

  

คำแถลงนโยบาย

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

วันที่  27  พฤศจิกายน  2556

 

เรียน    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกที่เคารพ

และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

 

          ตามที่  มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2556  ผลการเลือกตั้ง  โดย กระผม  นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลท่าเจ้าสนุก ลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน 2556 นั้น

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา   58/5  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบาย  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

          เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  ได้บรรลุถึงภารกิจ และพันธสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชน และจะยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ภายใต้คติการทำงานที่ว่า  การบริหารการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  หลักคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม  และตรวจสอบได้  ทำงานอย่าง มีวิสัยทัศน์  มีความเสียสละ และรับผิดชอบ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารเพื่อประสานพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

          บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  โดยครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันขอบเขตของงานบริหารท้องถิ่น  ได้ขยายตัวกว้างขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกมิติ  การบริหารงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบล

ท่าเจ้าสนุก  จำต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ  และเทคโนโลยี  ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  จึงขอทำเรื่องนโยบาย  เสนอท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  ให้ได้รับทราบในแต่ละด้าน  ดังนี้

 

นโยบายเร่งด่วน

1.  พัฒนาระบบน้ำประปา ให้สะอาด เพียงพอ แก่ความต้องการของประชาขน

2.  จัดให้มีระบบอินเตอร์เนต หมู่บ้าน

3.  ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล

4.  ปรับปรุงสองข้างทางถนนให้สะอาด สวยงาม ทั้งสองฝั่ง

5.  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุม ให้แสงสว่าง ทั้งพื้นที่

6.  พัฒนาระบบเสียงตามสาย ให้ครอบคลุม เสียงดังชัดเจน ทั้งพื้นที่

7.  พัฒนาการจัดเก็บขยะให้เป็นระบบ

8.  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจภายในตำบล

 

ในส่วนของนโยบายหลักที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 4 ป ได้แก่

          1.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป้าหมาย  คือ  จัดหา  เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ที่ดี  และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม  คือ

                   1.1  จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                   1.2   ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

                   1.3  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ  และการคัดแยกขยะมูลฝอย

                   1.4  สร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

                   1.5  ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   เป้าหมายคือ  พัฒนาเศรษฐกิจ  อาชีพ และวิถีชีวิตชุมชน คือ 

          2.1  จัดให้มีโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

          2.2  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย

          2.3  โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2.4  ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน  และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

          2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

          2.6  จัดให้มีการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน  เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย   ด้านอาชีพ เป็นต้น

          2.7  จัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2.8  จัดให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

2.9  พัฒนาปรับปรุง ศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

3. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและการท่องเที่ยว    เป้าหมาย คือ  ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว

          3.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

          3.2  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

          3.3  อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          3.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

3.5  สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชน และประชาชน  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 

          3.6  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับออกกำลังกายอย่างเพียงพอ

          3.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

4.  นโยบายด้านการเกษตร   เป้าหมาย คือ  พัฒนาอาชีพเกษตรกร ให้มีความยั่งยืน

          4.1  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

          4.2  ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 

          4.3  ส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

          4.4  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตำบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

5.  นโยบายโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  เป้าหมายคือ น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางสะดวก  คือ

          5.1  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน  ทางเท้า  รางระบายน้ำ

          5.2  พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

          5.3  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย

 

          5.4  พัฒนาปรับปรุงสะพาน  เขื่อน  ท่าชายแม่น้ำ

          5.5  จัดทำ ปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  เป้าหมายคือ  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และบริหารงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ

          6.1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมทำ  ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

          6.2  สร้างระบบการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

          6.3  พัฒนาบุคลากร / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

 

          6.4  จัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน  สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อย่างเพียงพอ

7.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ การคลัง   เป้าหมาย คือ  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ  คือ

          7.1  บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า

          7.2  พัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ซึ่งจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นสามารถนำมาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

7.3  จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณทุกหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  นโยบายด้านการบริหารที่ได้แถลงไว้กับสภาแห่งนี้เป็นไปตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยยึดหลัก             ธรรมาธิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มชุมชนต่าง ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความ สำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น และผลประโยชน์  สมกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

กระผม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านว่า กระผม     จะมุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบายที่แถลงไว้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่

ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมเข้ามาบริหารท้องถิ่นในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ในฐานะตัวแทนของประชาชนในตำบลท่าเจ้าสนุกทุกๆ คน กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยความสัตย์จริง... ขอขอบคุณครับ

 

 

                                                        จิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ

                                         ( นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ )

                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก