หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นำโดย นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และ อสม.ตำบลท่าเจ้าสนุก ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน 24 รา
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID - 19 ให้แก่บ้านเรือนประชาชนผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564


   
   
 
การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564


   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2564


   
   
 
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2564


   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมด้วย ปลัดอบต.หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564


   
   
 
นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019​
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564


   
   
 
โครงการ "ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง"
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564


   
   
 
ประชาคมระดับตำบลประจำปี 64
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564


   
   
 
ฝึกอาชีพทำกระเป๋า
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564


   
   
 
บัณฑิตน้อย
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564


   
   
 
การบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563


   
   
 
โครงการมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563


   
   
 
โครงการอบรมปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโควิค 19
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563


   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประดับผ้า
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563


   
   
 
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563


   
   
 
สนามกีฬาภายในตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2562


   
   
 
โครงการสืบสานตำนาน 400 ปี ของดีท้องถิ่น ของดีอำเภอท่าเรือ
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561


   
   
 
โครงการสืบสานตำนานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย