หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ประกาศนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566


   
   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ ห้องประชุม อบต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


   
   
 
กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2566 โดยมีนายกจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565


   
   
 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565


   
   
 
นายเดชาธร เชาว์เลขา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off อยุธยาเมืองสะอาด ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดจงกลณี
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565


   
   
 
นายสุรพล บุญมี ปลัด อบต.พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
 
มอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ และกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


   
   
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565


   
   
 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai nation flag day)
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565


   
   
 
สมาชิกอบตและกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสาร ช่วยโควิค 19
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565


   
   
 
มอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565


   
   
 
โครงการฟังธรรมเฉลิมพระธรรมบารมี
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565


   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565


   
   
 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565


   
   
 
โครงการรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565


   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2565


   
   
 
ลงพื้นที่ลงเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในเขตตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่1.นางสวาท บุญคะชา บ้านเลขที่ 31 2.นางสุวรรณ พุ่มพิกุล บ้านเลขที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2565


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่วัดในเขตตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน ๕ วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
 
สนามกีฬาภายในตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2565


   
   
 
กลุ่มบริหารจัดการขยะชุมชน ม.2 ได้ดำเนินการรับซื้อขยะจากประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย