การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ฐานขัอมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตน์ แบบอัดท้าย  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.สฎางค์  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกอกา หมู่ 5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.จงกลณี  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านมาขามโพลง  
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
   
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา