การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ฐานขัอมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
ประกาศแผนจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   
สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559